Website Công ty Quảng Cáo Việt Long

Website viết cho DNTN Thương mại – Quảng cáo Việt Long, hiển thị những hình ảnh, tin tức và sản phẩm, theo từng danh mục, tim kiếm nội dung phù hợp theo tiêu đề bài viết; Thiết kế nội dung liên hệ phù hợp, năng động…

Source viết: PHP thuần, chuẩn mô hình riêng của Công ty, được tôi thiết kế mô hình MVC, linh động, dễ bảo trì và thêm chức năng mới.

Click để xem